AVÍS LEGAL

Mitjançant aquest avís, D' ARREL (d'ara endavant L'EMPRESA) informa als usuaris dels diferents portals d'Internet de la seva propietat (d'ara endavant, els "Usuaris" i el "Portal") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "les Dades Personals") perquè els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a l'EMPRESA les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per l'EMPRESA al Portal o a través del Portal. L'EMPRESA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, L'EMPRESA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les Dades Personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per l'EMPRESA, sent aquesta companyia titular i responsable dels seus propis fitxers (d'ara endavant, els "Fitxers"). Amb aquest objecte, L'EMPRESA proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que L'EMPRESA procedeixi al tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre Dades Personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, tret que s'indiqui una altra cosa.


Alguns dels serveis oferts al Portal o a través del Portal podrien estar dirigits a menors d'edat. En els serveis d'aquesta classe en els quals es produeixi la recollida de Dades Personals, L'EMPRESA sol·licitarà sempre la conformitat paterna perquè els menors puguin accedir a ells i les seves Dades Personals puguin ser objecte de tractament automatitzat segons el previst en aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb L'EMPRESA, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'Usuari decideixi subscriure's, donar-se d'alta, o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per l'EMPRESA o a través d'aquesta companyia actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'Usuari no queda obligat a contestar.


L'EMPRESA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a l'EMPRESA. Això no obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són *inexpugnables.